“สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาทในชุมชน”

59

01 (1)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาทในชุมชน”

เช้าวันนี้ (7 มี.ค.60) ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดัโครงการ “สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาทในชุมชน”

ตามที่จังหวัดพิษณุโลกได้มีคำสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม (ศยช.) ขึ้นในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจำนวน 102 ศูนย์ในจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อทำหน้าที่ในการบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง  ภายใต้ภารกิจ 5 ด้าน คือการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน  การรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์และการรับแจ้งเบาะแสการจัดการความขัดแย้ง  การเยียวยาหรือเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  เสมอภาคและเป็นธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดโครงการโครงการ “สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาทในชุมชน” ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมทั้ง 102 ศูนย์  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมาย บทกำหนดโทษ  รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่มักเกิดขึ้นในชุมชนและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมในสังคม  โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 180 คน