สนองพระราชเสาวนีย์ ขับเคลื่อนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์

230

33

 

(วันนี้) วันที่ 11 มกราคม 2560 นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำภาค) จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการได้รู้จักการรวมกลุ่มการผลิตและดำเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการโดยวิธีการสหกรณ์ร่วมกัน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ โดยมีนางอาทิตยา สนประเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ 50 คน ณ บ้านนายบุญนาค ชัยยะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนงานขับเคลื่อนโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ที่ทรงมีพระประสงค์ให้พสกนิกรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ น้ำ และดิน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เพื่อให้พสกนิกรสามารถดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งลักษณะโครงการเป็นการบูรณาการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ดำเนินการร่วมกับคนในชุมชน เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม21

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำภาค) เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้มีความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการแนะนำส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ ในนาม “กลุ่มรักษ์น้ำ ลุ่มน้ำภาค” มีสมาชิก จำนวน 48 ราย ซึ่งได้รวมกลุ่มกันปลูกพืชที่หลากหลาย กว่า 10 ชนิด อาทิ ผักปลอดสารพิษ องุ่น สตรอเบอรี่ ไม้ผล เป็นต้น โดยมีกิจกรรมรวมกลุ่มการผลิต การระดมทุน การรวบรวมผลผลิตเพื่อจัดจำหน่าย ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองและเชื่อมโยงกับระบบตลาด โดยยึดหลักการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์7

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมแปลงสาธิตปลูกผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในโครงการฯ  ซึ่งทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการทำแปลงสาธิตจัดสร้างโรงเรือน จำนวน 3 หลัง เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแปลงทดลองการปลูกผักปลอดสารพิษ ถือเป็นแปลงต้นแบบที่จะนำไปขยายผลให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเกษตรเชิงอนุรักษ์ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ซึ่งเป็นวิธีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนสลับกันตลอดทั้งปี จากการได้ใช้ประโยชน์จากผืนดิน น้ำ ป่า อย่างคุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้พื้นที่โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ จากความร่วมมือในการบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว

ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก