สำนักงาน คปภ.จัดอบรมโครงการให้ความรู้ประกันภัย Traning for the Traniners ขับเคลื่อนกลไกการประกันภัยพืชผลช่วยเกษตร ที่จังหวัดพิษณุโลก

200

IMG_9077

 

เช้าวันนี้ ( 11 พ.ค.59 ) ที่โรงแรมเดอร์แกรนด์ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ประกันภัย  Traning for the Traniners ขับเคลื่อนกลไกการประกันภัยพืชผลช่วยเกษตร  ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัย โดยเฉพาะเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี การรับประกันภัยข้าวนาปี ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอ จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อจะได้นำความรู้ ความเข้าใจ ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ และได้ปฎิบัติตามหลักการเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี และการรับประกันภัยข้าวนาปี ที่ถูกต้องต่อไป

ด้านนายจรัญ  สอนสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องการปฎิรูปการประกันภัยพืชผล เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรโดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการปฎิรูปการประกันภัยพืชผล เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการปฎิรูปการประกันภัยพืชผลให้เป็นเอกภาพอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงาน คปภ. ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นต้น เพื่อร่วมกันจัดทำแนวทาง วิธีการปฏิรูป พร้อมกำหนดระยะเวลา เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผลให้เป็นเอกภาพและแล้วเสร็จอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนจะได้นำเสนอรัฐบาล ผลักดันให้การประกันภัยพืชผลเป็นวาระแห่งชาติต่อไป โดยในครั้งทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้มาจัดอบรมที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งถือเป็นหนึ่งใน 8 จังหวัดนำร่อง เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ทั้งหมด 6.7 ล้านไร่ ใน 9 อำเภอ 97 ตำบล 1,032 หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรม 3.2 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของพื้นที่ทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ในการทำการนามากที่สุดจำนวน ประมาณ 1.8 ล้านไร่ หรือคอเป็นร้อยละประมาณ 26 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ดังนั้นการอบรมความรู้ประกันภัยในครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เกษตรกรในพื้นที่