สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด(มหาชน)

12

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด(มหาชน) ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อไปศึกษาวิชา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ได้รับแจ้งจากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ว่างทางธนาคารไอซีบีซี (ไทย)จำกัด(มหาชน)ได้ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของธนาคารไอซีบีซี(ไทย)จำกัด(มหาชน) ไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 ทุน คือ สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การตลาด การบริหารธุรกิจ

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนอื่นๆ” สามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซต์ดังกล่าวได้และส่งใบสมัคร ไปที่กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2559 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02 – 5471911