ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เปิด โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ประจำปี 2558-2559 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพและมีความยั่งยืน

21

IMG_1106

เช้าวันนี้ ( 8 ก.พ.59 ) ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ประจำปี 2558-2559 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพและมีความยั่งยืน สามารถนำความรู้ ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือราคาสินค้าเกษตรกรตกต่ำ ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร ในช่วงดังกล่าวได้

พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 กล่าวว่าสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้จะทำในลักษณะบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละอำเภอ เป็นสถานที่หลักในการจัดอบรมให้แก่เกษตรกร ซึ่งมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58/59 และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จำนวน 250 ราย จะได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต หลักสูตร 90 ชั่วโมง จำนวน 5 รุ่น ๆละ 50 ราย

โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเนื้อหาในการอบรมประกอบไปด้วย 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ กลุ่มวิชาที่ 2 สร้างโอกาสในการแข่งขัน กลุ่มวิชาที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มวิชาที่ 4 สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

IMG_1105