อำเภอเมืองพิษณุโลกเตรียมจัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฎิบัติสำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการและสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

36

นายภาสกร  บุญญลักษม์ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่ง ที่ 22/2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยได้มีมาตรการในการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา เพื่อปฎิรูปและจัดระเบียบในสังคมรวมทั้งเพื่อระวังและป้องกันการกระทำอันเป็นผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมนั้น อำเภอเมืองพิษณุโลกพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ประกอบการหลายแห่งยังไม่ได้รับทราบและเข้าใจรายละเอียดของข้อกฎหมายดังกล่าวและแนวปฎิบัติที่ชัดเจน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวทางปฎิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันจากหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองพิษณุโลกจึงได้จัดประชุมผู้ประกอบการต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

อำเภอเมืองพิษณุโลกจึงขอเชิญผู้ประกอบการของสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน