สภา อบจ.พิษณุโลก แต่งตั้ง “สิทธิพร ใบบริบาลกุล” ประธานสภาฯ คนใหม่

1

    

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายศรายุทธ คชพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมครบองค์ประชุม โดยฝ่ายบริหารมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม และมี นายวีรวัฒน์ ปานแสง ผู้อำนวยการกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเลขานุการสภาฯ ซึ่งในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สื่อมวลชนและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุม

โดยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งนี้มีระเบียบวาระสำคัญคือ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งได้มีการแนะนำ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่ , การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2561 และการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีเข้าร่วมประชุมลงมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม, ญัตติเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 คน โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ นายภาคภูมิ ทวีสิน และนายวรชาติ ศุภกิจเจริญ โดยมีสมาชิกสภาฯ รับรองมติ และญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดพิษณุโลก โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายภาคภูมิ ทวีสิน, นายเชาวลิต บุญก่อ, ว่าที่ร้อยตรี ประเชิญ เพชรจันทร์, นายพิษณุพงษ์ เกียรติดำรงค์กุล และนายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดพิษณุโลก โดยมีสมาชิกสภาฯ รับรองมติที่ประชุม

นอกจากนี้มีระเบียบวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เนื่องจาก นายอนุชา น้อยวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) จะต้องดำเนินการเลือกประธานสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 15 วัน โดย ว่าที่ร้อยตรี ประเชิญ เพชรจันทร์ สมาชิกสภาฯ เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้เสนอชื่อ นายสิทธิพร ใบบริบาลกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวัดโบสถ์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังวัดพิษณุโลกแบบไร้คู่แข่ง จากนั้น นายสิทธิพร ใบบริบาลกุล กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่ได้เสนอชื่อตนเองให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศรายุทธ คชพงศ์ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

——————————————————