สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ร่วมกับ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ จัดเวทีสร้างการรับรู้สู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

5

 

 

  ภายใต้ชื่อ  เวทีเส้นทางสร้างไทย  เลือกตั้ง 62”      ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

     นางสาวพรรณี  สัสดีแพง  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4   เปิดเผยว่า ด้วยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ ให้ร่วมกับ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเวทีสร้างการรับรู้สู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   ภายใต้ชื่อ  เวทีเส้นทางสร้างไทย  เลือกตั้ง 62”      ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2562  ณ   ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนางทัศนีย์  ผลชานิโก  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว    ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายระเบียบ วิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่  

    ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้เห็นความสำคัญ พลังคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งครั้งแรก  กลุ่มอายุ 18-25 ปี  และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทยผ่านการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รับทราบถึงรูปแบบการเลือกตั้งแบบใหม่ และรู้เท่าทันการเมือง สามารถวิเคราะห์ และใช้วิจารณญาณในการเลือกคนดี คนเก่งมาพัฒนาประเทศได้ต่อไป

    สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การจัดเวทีสร้างความรู้สู่การเลือกตั้ง แซววาที  ของเยาวชน  ในหัวข้อ เลือกคนหรือเลือกพรรค  เลือกคนที่รัก  หรือพรรคที่ชอบ  นโยบายที่ใช่จากนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร มาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และน้องเหลือม คุณพระช่วยเป็นวิทยากร มีนักเรียน นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทหารจากกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรม กว่า 800 คน