สำนักงาน ปปส.ภาค 6 ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2562

23

 

 

สำนักงาน ปปส.ภาค 6 โดยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีความประสงค์ จะขายทอดตลาดทองรูปพรรณ อัญมณี เครื่องประดับ วัตถุมงคล เครื่องมือสื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 149 รายการ ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ 433/2562 ลงวันที่ 20 มกราคม 2562 โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงาน ปปส.ภาค 6 เลขที่ ๑๑๒ หมู่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังนี้

 1. ผู้ประสงค์เข้าสู้ราคาจะติดต่อขอลงทะเบียนและดูสภาพทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด ดังนี้

  1.1.ดูทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดรายการที่ 1 – 150 ณ สำนักงาน ปปส.ภาค 6
  ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

  1.2 ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคา ติดต่อลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคาและขอดูทรัพย์สิน ได้ที่ สำนักงาน ปปส.ภาค 6 เลขที่ ๑๑๒ หมู่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 10.15 น.

  โดยสำนักงาน ปปส.ภาค 6 ถือว่าผู้เข้าสู้ราคาได้ตรวจดูสภาพทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด  จนเป็นที่พอใจแล้ว และจะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินไม่ว่ากรณีใด

  1.3 ดำเนินการขายทอดตลาด ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.15 น. เป็นต้นไป

  2.  ดำเนินการขายประมูลราคาโดยปากเปล่า ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และต่อหน้าผู้เข้าสู้ราคาที่มีอยู่

3.  คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ แต่หากคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาที่ผู้สู้ราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอกับราคาทรัพย์สิน คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจถอนรายการที่ไม่สมควรขายนั้นๆ ออกจากการขายทอดตลาดได้ และกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายในรายการที่ไม่เห็นสมควรนั้นๆ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ผู้สู้ราคา  จะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น