กกต. เคาะแล้วเลือกตั้ง ส.ส. 24 มี.ค. 2562 เปิดลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง 28 ม.ค.-19 ก.พ.

6

 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร โดยที่ประชุม กกต.มีมติ กำหนดให้ วันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ เป็นวันเลือกตั้ง และกำหนด รับสมัคร ส.ส.ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ 15 กุมภาพันธ์, ลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 4-16 มีนาคม และวันลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง 17 มีนาคม เตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ประชาชนทราบต่อไป

ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้งนั้น ที่ประชุมยังยึดกรอบ 150 วัน คือให้ประกาศผลภายในวันที่ 9 พ.ค.นี้

เปิดบริการให้ประชาชนขอลงทะเบียน ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และ คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ระยะเวลาการยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ซึ่งการยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิหรือเขตเลือกตั้งที่ประสงค์ขอลงคะแนน พร้อมสำเนาประจำตัวประชาชนหรือสำเนาที่มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และคำสั่งแต่งตั้งและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและหลักฐานให้แก่นายทะเบียน หรือ สามารถยื่นทางไปรษณี และ ยื่นทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=4939