อบจ.พิษณุโลก ประชุม 5 แกนนำชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมพัฒนาให้เข้มแข็ง

2

วันที่ 23 มกราคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต ชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพุทธชินราช และสมาคมข้าราชการบำนาญ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและการบริหารจัดการในชมรมเพื่อนำปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ มาพัฒนาชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเข้มแข็งต่อไป ทั้งนี้ต้องภายใต้อำนาจหน้าที่และระเบียบทางราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่สามารถดำเนินการได้ โดยมีแกนนำของ 5 ชมรม รวมทั้งสิ้น 15 คน และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก.ปรีชา นุตจัรส ราย งาน