จังหวัดพิษณุโลก เปิดตลาดนัดข้าวเปลือกผ่านกลไกสหกรณ์

1

 

วันนี้ (20 พ.ย.61)  นายสุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 เพื่อให้เกิดกลไกการแข่งขันการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือก ให้เกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น มีแหล่งกลางในการซื้อขายข้าวเปลือกที่ให้ความเป็นธรรม ด้านราคา การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพข้าว  โดยมีนายอารีย์ เดวี พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก นายทรงยศ ไชยมงคล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายผิน  ถือแก้ว  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ  ณ จุดบริการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด (สาขาที่ 1) อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า  จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2561/62 เพื่อขับเคลื่อนงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวตามนโยบายของรัฐบาล โดยการบูรณาการร่วมกันของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรได้มีอำนาจการต่อรองมากขึ้น แก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำในพื้นที่ โดยใช้กลไกสหกรณ์เป็นตลาดรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรง  เพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรม ทั้งในด้านราคา การชั่งน้ำหนัก การวัดความชื้น การหักสิ่งเจือปนและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยเปิดตลาดรับซื้อข้าวเปลือกตามเกณฑ์คุณภาพข้าวที่กำหนด ในราคานำตลาด สูงกว่าตันละ 100-200 บาท  เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด  ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ราคาดียิ่งขึ้น    
นายทรงยศ ไชยมงคล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า  การเปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในพื้นที่ไม่ให้ตกต่ำ ช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาจำหน่ายผลผลิต จึงได้กำหนดเกณฑ์ราคารับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ ในราคาตันละ 13,900 บาท และข้าวเปลือกเจ้า รับซื้อในราคาตันละ 7,300 บาท ที่ระดับความชื้น 15% โดยสหกรณ์ฯ ได้เปิดราคาซื้อข้าวเปลือก จากเกษตรกรรายแรกที่นำผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิ  มาจำหน่ายในราคาตันละ 14,000 บาท ความชื้น 20% สร้างความพอใจให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก ที่นำผลผลิตข้าวมาขายผ่านตลาดรับซื้อข้าวของสหกรณ์ ซึ่งได้ราคาดีทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

(ขอบคุณ คุณวรนุช  มีชัย/ภาพ/ข่าว
/ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก )

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์ แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป นำผลผลิตข้าวเปลือกมาขายที่สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ในงาน “ตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2561/62”  ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561ปรีชา นุตจรัส ราย งาน