ชาวนาบ้านกรูด ร่วมมือร่วมใจ ลงแขกเกี่ยวข้าว แปลงนาข้าวอินทรีย์ หลังประสบภัยน้ำท่วม

4

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 พ.ย. 61 ที่แปลงนาข้าวอินทรีย์ บ้านหนองตาเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ได้เป็นประธานในการเกี่ยวข้าว แปลงนาข้าวอินทรีย์ กิจกรรม ร่วมมือร่วมใจ ชาวธงชัยลงแขกเกี่ยวข้าว ครั้งที่ 1
โดยมี นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบฯ น.ส.พจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ น.ส.สุทาทิพย์ ชมอินทร์ เกษตรอำเภอบางสะพาน นายสมหมาย ปานทอง กำนันตำบลธงชัย นายบุญธรรม แดงเครือ นายกอบต.ธงชัย นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ที่ปรึกษากลุ่ม นายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดการส่วนสำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม เครือสหวิริยาฯ นายประยูร ไพรพล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.ธงชัย  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และชาวบ้านตำบลธงชัย ร่วมกิจกรรม
กิจกรรม ร่วมมือร่วมใจ ชาวธงชัยลงแขกเกี่ยวข้าวนั้น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรวมกลุ่มทำการผลิตข้าวปลอดภัย ที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภค และพัฒนากลุ่มข้าวอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้น สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่เกษตรกรสร้างโอกาสในการแข่งขันทางการตลาด พร้อมพัฒนาเกษตรกรที่ผลิตข้าวปลอดภัย ได้เข้าสู่การตรวจรับรองมาตรฐานและพัฒนาเกษตรกรที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องความพร้อมที่จะผลิตค่าปลอดภัยและพัฒนาสู่ข้าวอินทรีย์
น.ส.วลีรัตน์ ใจยินดี เลขากลุ่มเกษตรทำนาตำบลธงชัย กล่าวว่า พื้นที่ตำบลธงชัยจะเห็นว่าพื้นที่ทำนาเหลือน้อยเกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มจึงได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อจะผลิตข้าวทำข้าวปลอดภัย เมื่อเกิดศัตรูพืชก็ไม่มีการแก้ไข มันก็ลามไปทุกแปลงทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะ ชาวนา นอกจากนี้ชาวนายังมีอุปสรรคในเรื่องของน้ำทำนาจึงได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อจะได้จัดการบูรณาการให้ควบคุมถึง ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ สำหรับข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ก็จะเอาไว้บริโภคในครัวเรือน บางครั้งถ้าเหลือมากก็จะขายให้ พ่อค้าคนกลาง เมื่อรวมกลุ่มแล้วยังสามารถเข้าถึง หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ และยังสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่ม แต่ปีนี้ได้ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาจนทำให้นาข้าวล้ม ได้ผลผลิตน้อยลงข่าว    ณัฐธภพ พันสาย    /    จ.ประจวบคีรีขันธ์    /    0623644468