(กนย.) เห็นชอบหลายโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง

0

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ  เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา

       นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางให้ความช่วยเหลือไร่ละ 1,800 บาท ไม่เกินรายละ 15 ไร่ โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร เป้าหมายสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ จำนวน 75,032 หมู่บ้านๆ ละ 1 กิโลเมตร รวมระยะทาง 75,032 กิโลเมตร โครงการการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางของสถาบันเกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการลดพื้นที่ปลูกยางพาราเพื่อปลูกพืชอื่นทดแทน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) จะนำเสนอโครงการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป