“ศรีสุวรรณ จรรยา”แถลงการณ์ต้านตัดถนนผ่าสวนเฉลิมพระเกียรติฯสามแยกเรือนแพ

5

 

รายงานแจ้งว่า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นายศรีสุวรรณ จรรยา นายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้โพสต์แถลงการณ์สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เรื่อง คัดค้านการตัดถนนผ่าสวนสาธารณะพุทธมณฑลพิษณุโลก ลงในไลน์กลุ่มสื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อความ ดังนี้

“ด้วยปรากฎว่าสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีแผนการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผ่าสวนพุทธมลฑล(สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา) เพื่อเชื่อมต่อถนนสามแยกเรือนแพ เทศบาลนครพิษณุโลก ไปยังแนวถนน ฉ.1 นั้น

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเห็นว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะที่ประชาชนและเทศบาลนครพิษุโลกได้ขอใช้พื้นที่จากคุกเก่า มาร่วมกันจัดสร้างขึ้นมาเมื่อปี 2540 เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์เพื่อการสันทนาการและอื่น ๆ มากมาย ซึ่งการทำลายสวนสาธารณะ ตัดต้นไม้ใหญ่ทิ้ง ขัดกับการการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ทั่วโลกที่มักเน้นการสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างสวนสาธารณะเพื่อเป็นปอดให้กับคนเมืองเป็นหลัก แต่ความมักง่ายของระบบราชการในจังหวัดนี้ กลับไม่ยอมที่จะเวนคืนที่ดินในเส้นทางอื่น เพื่อตัดถนน แก้ไขปัญหาการจราจร แต่กลับเอาพื้นที่สวนสาธารณะของประชาชนไปใช้ก่อสร้างเพื่อตัดถนนเส้นใหม่เสียเลยนั้น ถือได้ว่าเป็นการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และขัดต่อประกาศยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ที่ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาโดยตรง ที่สำคัญเป็นการมิบังควรเพราะชื่อสวนสาธารณะดังกล่าวสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ซึ่งผู้ที่อนุมัติ/อนุญาตให้ตัดถนนผ่าสวนดังกล่าวอาจมีความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 112 อีกด้วย

ที่สำคัญการจัดทำโครงการฯดังกล่าวอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนที่ไปกว๊านซื้อที่ดินตาบอดด้านหลังสวนเพื่อเกร็งกำไรเอาไว้รองรับตลอดแนวถนนเส้นดังกล่าวไว้แล้ว รวมทั้งไม่มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไม่มีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน โดยนายกสมาคมฯซึ่งเป็นคนพิษณุโลกโดยกำเนิดและประชาชนคนพิษณุโลกไม่อาจยอมรับได้ จึงใคร่ขอเรียกร้องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก และกรมธนารักษ์ ได้โปรดทบทวนและระงับโครงการฯดังกล่าวเสีย และกลับไปเลือกแนวเส้นทางอื่นที่มีผลกระทบน้อยกว่า

โดยต้องดำเนินกระบวนการให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการตามที่ กม.การบริหารราชการแผ่นดินและสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ บัญญัติ ฯลฯ ประกอบกับต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญ 2560 เสียก่อน และหากไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ ตามที่กฎหมายกำหนด สมาคมฯและประชาชนคนพิษณุโลก จะนำความขึ้นร้องเรียนเอาผิดกับผู้ที่ใช้อำนาจอนุมัติ/อนุญาตโครงการนี้ต่อ ป.ป.ช. และ สตง. ต่อไปและจะยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อระงับโครงการดังกล่าวต่อไป

แถลงมา ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน”

รายงานข่าวแจ้งว่า นายศรีสุวรรณ จรรยา มีภูมิลำเนาเกิดในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นนักกฎหมายชื่อดังที่ผ่านมามีข่าวออกมาปรากฎทางสื่อมวลชนในการเคลื่อนไหวมาโดยตลอด