ผอ. พิษณุโลกพิทยาคมหญิงคนแรก ในรอบ 119 ปี วางแนวต่อยอดนักเรียนเก่ง มีคุณธรรม จิตสาธารณะ สัมมาคารวะ

17

 

 

ดร.อรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กล่าวว่า

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม มีชื่อเสียงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก มีสมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้มแข็ง จะพยายามพัฒนาต่อยอด โดยมีต้นทุนเดิม คือเด็กเก่งส่วนใหญ่จะมาอยู่ที่นี่หมด ไม่ว่าจะโปรแกรม “English Program” โปรแกรม วิทยาศาสตร์ เด็ก สสวท. ทุนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะที่นี่จะมีศูนย์สะเต็มศึกษา นอกจากนั้นได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการสถานศึกษา นับว่าเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม

 

ดร.อรุณศรี กล่าวอีกว่า ส่วนที่จะมาช่วยเสริมเติมเต็มช่วยสนับสนุนให้เด็กที่เข้ามาเรียน ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง หรือเป็นเด็กเขาไว้วางใจเชื่อมั่นในความมีคุณภาพของโรงเรียน เพราะโรงเรียนนี้ผ่านการประเมินโอเปคคิวเอเป็นมาตรฐานสากล จะทำให้ผู้ปกครองที่เขาเลือกให้มาเรียนที่นี่มาอยู่ที่นี่ต้องไม่ผิดหวัง ต้องได้รับสิ่งที่เขาหวังว่า มาอยู่ที่นี่เขาจะได้ไปและสิ่งที่เขาได้ไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้ประสบการณ์ หรือคุณธรรม เขาจะมีการต่อยอดอนาคตของเขาต่อไป

 

“ไม่ห่วงเรื่องของความเก่ง เพราะมาตรฐานของเด็กที่นี่สูงอยู่แล้ว คือ ทำชื่อเสียงให้ตลอด. แต่อยากจะมาดูในเรื่องของความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่คิดว่าตัวเองเก่ง ในส่วนของทักษะการดำรงชีวิต แนวทางในการดำรงชีวิตจะมีการสร้างความตระหนักโดยจัดใส่ให้คุณครูก่อน ซึ่งจะใช้ระบบดูแลนักเรียนเข้าไปหลักของความมีคุณธรรม เช่น ปลูกฝังความซื่อสัตย์ ความมีวินัยในตัวเด็ก ความมีจิตสาธารณะ จิตอาสา ซึ่งงจิตอาสา จิตสาธารณะเป็นนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ท่านเลขาฯ สพฐ.ซึ่งบอกว่าเด็กในโรงเรียนจะต้องมีจิตสาธารณะ ในหลวงรัชกาลที่ 9 บอกว่าครูต้องปลูกฝัง “ครูรักเด็กเด็กรักครู”พอมาถึงรัชกาลที่ 10 ท่านก็ได้สานต่อ “เด็กต้องมีคุณธรรม มีสัมมาคารวะ” จิตสาธารณะไม่ใช่ทำแค่ในครอบครัวตัวเอง หรือในโรงเรียนตัวเอง แต่ต้องทำเพื่อส่วนรวม เพื่อรอบนอกด้วย” ดร.อรุณศรี กล่าว

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กล่าวด้วยว่า จึงเกิดโครงการจิตสาธารณะ ต้องเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตรงนี้ความคิดใส่ให้กับครูก่อน และครูต้องสอดแทรกคุณธรรม ต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักแบ่งปัน จะทำให้เขารู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น ไปโรงพยาบาลไปดูแลคนป่วย จะมีไปวัดไปช่วยเก็บกวาด หรือไปโรงเรียน แค่ช่วยเหลือกันมีการแบ่งปันน้ำใจ มีโครงการเล็กๆที่ครูจะนำเด็กไปโรงเรียนน้อง โรงเรียนระดับประถมศึกษา นำขนมไปให้น้อง ซึ่งโรงเรียนจะมีกิจกรรมโครงการนี้ คือไม่ใช่แค่เฉพาะโรงเรียนในเขตนี้ อาจจะไปโรงเรียนรอบนอก เช่น อำเภอชาติตระการ เนินมะปราง ซึ่งจะทำให้เด็กได้ฝึกการเป็นผู้ให้ มันได้ความสุขจะค่อยๆปลูกฝัง ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ได้มีกิจกรรมเดียว

 

สำหรับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ปัจจุมีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน. 3,393 คน.ครู 166 คน