ปปส.ภาค 6 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 58 รายการ

16

สำนักงาน ตามคำสั่งเลขาธิการคณะป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ 6506/2561 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.เข้าสู้ราคาจะติดต่อขอลงทะเบียนและดูสภาพทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด ดังนี้

1.1 ผู้ประสงค์เข้าสู้ราคาจะติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สิน ได้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 เลขที่ 112 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ถือว่าผู้เข้าสู้ราคาได้ตรวจดูสภาพทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดจนเป็นที่พอใจแล้ว และจะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สิน ไม่ว่าในกรณีใดๆ (ลำดับที่ 56 ขอดูสภาพทรัพย์สิน ได้ที่ สถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง   จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น )

1.2 กำหนดลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. และจะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 เลขที่ 112 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

2. ดำเนินการประมูลราคาโดยปากเปล่า ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และต่อหน้าผู้สู้ราคาที่มีอยู่

3. คณะกรรมการขายทอดตลาด จะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ แต่หากคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาที่ผู้สู้ราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอกับราคาทรัพย์สินที่จะขาย คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจถอนรายการที่ไม่สมควรขายนั้นๆ ออกจากการขายทอดตลาดได้ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายในรายการที่ไม่เห็นสมควรนั้นๆ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ผู้สู้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น