ชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลกจัดอบรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

19

      

วันนี้ ( 11 ต.ค.61 ) ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายอติโรจน์ ปิ่นมี ประธานชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลก กล่าวรายงานโครงการ มีสื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน

สำหรับการจัดอบรมโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ ชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดพิษณุโลก และพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้เรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปเผยแพร่ต่อประชาชนและช่วยกันสอดส่องดูแลร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อขจัดให้ยาเสพติดหมดไปจากจังหวัดพิษณุโลกให้ได้มากที่สุด