สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯจัดให้มีการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ ตามรอยพระราชปณิธาน คนพิการใฝ่ใจ จิตอาสา

5

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญคนพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ผู้สนใจส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวด เนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561

นายสมาน  พลอยประดับ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่า  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารกีฬาเวส 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น ) โดยในครั้งนี้คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 ได้และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงเพื่อให้คนพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้แสดงความรู้ ความสามารถในการเขียนเรียงความได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อคนพิการและพสกนิกรทั่วประเทศ

ดังนั้นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญชวนคนพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่สนใจส่งผลงานเรียงความเขาร่วมประกวด เนื่องในโอกาสจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 โดยสามารถส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่นางสาวลักษณ์  ชูโกสม เลขานุการ ฝ่ายประกวดเรียงความ สำนักงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร สว. เลขที่ 100/41-42 ถนนเทิดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02 – 2415125 หรือ 02-2412841