กกต.จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้แสดงความเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.พิษณุโลก 3 รูปแบบ

60

กกต.จังหวัดพิษณุโลก ออกประกาศเปิดให้แสดงความเห็นได้ ระหว่างวันที่ 4-13 ต.ค.61 ที่สำนักงาน กกต.     พันตำรวจโท วัชรินทร์  พิมพ์กะพีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศเรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมีเขตเลือกตั้งทั้งสิ้นจำนวน 5 เขตเลือกตั้ง และมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 5 คน

เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลา 10 วันนับแต่วันออกประกาศ ตั้งแต่วันที่ 4 – 13 ตุลาคม 2561 โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 2 หมู่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 334235 – 8