ผวจ.พิษณุโลก คนใหม่ ประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการ

15

    และแนวทางปฏิบัติงาน พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
      วันนี้ (1 ต.ค. 61) ที่ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการปฏิบัติงาน หลังจากเดินทางมารับตำแหน่ง โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม นายบำรุง รื่นบรรเทิง รอง ผวจ.พิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมรับมอบนโยบาย
   นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ได้มอบแนวทางการทำงาน ด้านการประชุมสำคัญ และการร่วมงานโดยเฉพาะงานพิธี งานรัฐพิธี และงานสำคัญของจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจะต้องมาร่วมงานพิธีด้วยตนเอง ส่วนด้านการบริหารจัดการงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ พ..2562 ตั้งเป้าหมายเป็นที่ 1 ของประเทศ พร้อมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกสู่จังหวัด 4.0 ทุกส่วนราชการต้องมุ่งเน้น พัฒนาคน พัฒนาระบบงาน พัฒนาเมือง ตามนโยบายของรัฐบาล โดยขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ ต้องร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งภูมิภาค ต่อไป
  ทั้งนี้ ความรักความสามัคคีของทุกส่วนราชการเท่านั้น ที่จะผลักดันงานทุกงาน โครงการทุกโครงการสู่ความสำเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้