พิษณุโลกเปิดตัวเลือดใหม่ “ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์” พรรคเพื่อไทย สู้ศึกเลือกตั้ง สส เขต1พิษณุโลก

730

 

เลือดใหม่พรรคเพื่อไทย ประกาศสู้ศึก เขต 1 คนพิษณุโลก มีดีกรี

ผศ.ดร.อรุณี    กาสยานนท์  Ms. ARUNEE KASAYANOND

ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. และประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์

ประวัติการศึกษา

– จบประถมศึกษา รร.จ่าการบุญ

-ป.ตรี รัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิงห์ขาว มช. รางวัลผลการเรียนดีเด่นตลอดปี 41

-ป.โท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ได้รับทุนสนับสนุนกองทุนซาซาคาวา

-ป.เอก ปรัชญาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแห่ง

-ประธานนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 72

-รองประธานจังหวัดพิษณุโลก มหาลัยเชียงใหม่ รหัส 39

-เลขานุการประจำตัวดร.สว่าง ภู่พัฒนพิบูลในการรับฟังความเห็น สสร.ปี2550 และรายงานสรุป

งานวิจัย

-คณะทำงานปรับแก้กฎหมายพระราชกำหนดประมงปี58 กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

-วิจัยและเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลอาชญากรรมปี 59 ของกระทรวงยุติธรรม

หัวหน้าโครงการวิจัย :

– โครงการถอดแบบความสำเร็จของชุมชนสู่บทเรียนการจัดการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก: โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

– โครงการกระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุษย์ในแรงงานภาคการประมง ของประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปี พ.ศ.2561

– ทุนวิจัยโครงการวิจัยแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เป้าหมายที่ 1 2 และ 3) ในหัวข้อการรวบรวมและจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ชื่อชุดโครงการวิจัย “การสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเครือข่ายในการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก” จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พ.ศ. 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคาแหง

พ.ศ. 2547 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ได้รับทุนสนับสนุนจากซาซากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. 2542 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เหรียญเรียนดี ปี 41)

-สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ การเมืองการปกครอง และนโยบายสาธารณะ

ผลงานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว :

– การศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชน ตาบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการ ABC-PUS) (2551 – 2552)

– การศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับชาติ และระดับท้องถิ่นของประชาชนในเขตเมือง และชนบท ในจังหวัดพิษณุโลก ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนซาทาคาว่า ประเทศญี่ปุ่น (2545 – 2547

– โครงการสํารวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนปี พ.ศ.2559 ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสานักงานกิจการยุติธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฯลฯ

ประสบการณ์การบริการวิชาการ 

– วิทยากรบรรยายพิเศษ/ฝึกอบรม/ผู้วิพากษ์ ให้กับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย

-คณะกรรมการร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 จังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวะ หัวข้อ “การลงประชามติ 2559

– คณะอนุกรรมการสมัชชาสุขภาพประจาจังหวัดพิษณุโลก ทางานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกเหนือการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ประจา ให้กับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560

– วิทยากลุ่มย่อยการประชุมด้านความมั่นคงศึกษาระดับนานาชาติครั้งที่ 4 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560       ฯลฯ