อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุม “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”

5

วันที่ 27 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้เพื่อมุ่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้กับภาคีการพัฒนา รวมถึงระดมความเห็นร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในมิติต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาว่า การประชุมวันนี้ถือเป็นก้าวแรกให้ประเทศเดินไปอย่างมั่นคงและเพื่อให้รัฐบาลทำงานประสานกันได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและไม่ผิดหลักการ ตลอดจนบรรลุเป้าหมายการทำให้ประเทศหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางให้เร็วที่สุดและให้เกิดความเท่าเทียม มีการบูรณาการงบประมาณต่างๆ ในทุกพื้นที่ตามศักยภาพที่ได้วางไว้ โดยมีเป้าหมายให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” เพื่อนำพาประเทศไทยสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดังวิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
สำหรับในการประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” ในประเด็นกรอบแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2561-2580 และแผนการปฏิรูปประเทศและแนวทางการจัดทำแผนแม่บท พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ” และการประชุมระดมความเห็นกลุ่มย่อยและวิพากษ์การจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้นประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าวความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ.