พิษณุโลก ปลัดกระทรวง พม. เปิดสถานธนานุเคราะห์ โรงรับจำนำของรัฐ สาขาที่ 39 จังหวัดพิษณุโลก

1

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น  สำนักงานสถานธนานุเคราะห์ สาขาที่ 39 จังหวัดพิษณุโลก นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ โรงรับจำนำของรัฐ สาขาที่ 39 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายบุญเลิศ พัฒนารุ่งอโณทัย ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ นางวชิราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด
ธนานุเคราะห์ โรงรับจำนำของรัฐ เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดตั้ง 2 ด้านหลักคือ รับจำนำในอัตราดอกเบี้ยต่ำและดึงระดับอัตราดอกเบี้ยไม่ให้โรงรับจำนำเอกชนเรียกค่าบริหารสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยการให้บริการของสถานธนานุเคราะห์ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งขจัดความเดือดร้อนในด้านการเงินของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้า การดำเนินงานถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 64 ของสำนักงานธนานุเคราะห์ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริการรับจํานํา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยึดหลักธรรมาภิบาล มีสถานธนานุเคราะห์ทั้งสิ้น 39 สาขา นัดรวมสาขาจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ โดยการบริหารงานมีคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบไปด้วย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ เป็นกรรมการโดยตำแหน่งพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าทางการเงินและแก้ไขความยากจนของประชาชน โดยนำสิ่งของมาจำนำเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับบริการทางสังคมที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิต สำนักงานธนานุเคราะห์จึงจัดทำแผนขยายสาขาในส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ พร้อมนี้ได้เล็งเห็นว่าจังหวัดพิษณุโลกมีประชากรหนาแน่น มีความต้องการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาครัฐเป็นจำนวนมากและเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญของภาคเหนือตอนล่าง ดังนั้นจึงได้คัดเลือกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งสถานธนานุเคราะห์โรงรับจำนำของรัฐบาลสาขาที่ 39 เพื่อรองรับความต้องการและเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงปรีชา นุตจัรส รายงาน