อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 2

3

 

 

ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ในจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 24 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 2 ณ ศาลาวัดยาง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสมัชชาชาวพุทธจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายเศรษฐา กิตติจารุรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก และประธานสมัชชาชาวพุทธจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยครั้งนี้มีผู้มีจิตเมตตาได้บริจาคทรัพย์ พร้อมทั้งสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เครื่องช่วยหายใจ ไม้เท้าพยุงเดิน เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยและเด็กที่ป่วยติดเตียงของโรงพยาบาลวัดโบสถ์และโรงพยาบาลเนินมะปราง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสงเคราะห์คนที่ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ป่วยผู้สูงอายุ และเด็กติดเตียงที่ขาดแคลนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวและผู้ที่มีรายได้น้อย ตลอดจนเป็นการสร้างความสุขและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและผู้ดูแลต่อไป.ปรีชา นุตจัรส ราย งาน