เอสเอสไอ สร้างค่าย…สร้างคน เยาวชนนักอนุรักษ์บางสะพาน ปีที่ 13

0

 

 

ที่โรงเรียนบ้านท่าขาม ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.ไพรัช มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 13 ประจำปี 2561

โดยมี นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  นายสุรศักดิ์  สายนาค ผอ.โรงเรียนบ้านท่าขาม    นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา  พร้อม คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนให้การต้อนรับ โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 128 คน จากโรงเรียน 26 แห่ง ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมในการเข้าค่ายพักค้างแรม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม ต.แม่รำพึง เพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติรอบตัวอย่างสมดุลและการพึ่งพากัน รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้ที่เรียนจากภาคทฤษฎีในชั้นเรียน สู่การฝึกปฏิบัติการจริง สามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ และมุ่งไปสู่การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน
/////////////////////ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์