อำเภอสุไหงปาดีเปิดตัวตลาดนัดชุมชนและเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี

3

ณ บริเวณอ่างน้ำโคกยาง หมู่ 6 บ้านควน ตำบลสุไหงปาดี และบริเวณฝายไอปายง หมู่ 5 บ้านโผลง ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีเปิดตัวตลาดนัดชุมชนและเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี โดยมี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ 
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่นเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนบนพื้นฐานการเติบโตและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง 1 ในงานสำคัญทั้ง 10 เรื่องของการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนในประการที่ 3 คือเรื่อง “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้แก่ประชาชนผ่านการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร และการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งกำหนดพันธกิจและดำเนินภารกิจในการตอบสนองนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นที่มาของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือที่เรียกกันแบบลำลองว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน” ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชนเพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริงโดยเน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุมชนของตนเองเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชนโดยการดึงเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ช่วยส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันจะส่งผลให้ลูกหลานมนชุมชนไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงผ่านการพัฒนา OTOP จากรูปแบบเดิมที่เน้นการผลักดันสินค้าไปขายในตลาดต่างๆ โดยหน่วยงานของรัฐที่เป็นการนำสินค้าออกไปขายนอกชุมชนมาเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน ให้คนในชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายสินค้า เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย         ภาพ/ข่าว  ซาการียา  ดอเลาะ  จ.นราธิวาส  0936193807