บทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริมการปฏิรูปประเทศ

0

จ.ราชบุรี/ข่าว สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสัมมนาเชิงปฎิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค รุ่นที่ 5/2561.
ที่ห้องประชุมอาคารรัฐสภา 1 นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติ ด้านสื่อสารมวลชน บรรยาย ให้ความรู้ เรื่อง ”  “ในการพัฒนาประเทศงานด้านการข่าวสารสู่ประชาชนลดความขัดแย้งทางสังคม เพื่อสู่เป้าหมายในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสื่อมวลชนจาก 77 จังหวัด ทั้วประเทศ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อนเผยแพร่ข่าวสารบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องสู่ประชาชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐสู่ประชาชนเข้าสู่ยุค 4.0
ต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต.

ประวิทย์ ลิ่มเจริญ จ.ราชบุรี