งานยกย่องเชิดชูเกียรติครัวเรือนเป้าหมายพัฒนาตนเองดีเด่นและมหกรรมชุมชนเกื้อกูลสร้างสรรค์ จังหวัดพิษณุโลก

1

พิษณุโลก วันนี้ 20 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด  ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายในชุมชนโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ) ตัวชี้วัดเรื่องการมีอาชีพและรายได้ของครัวเรือนโดยให้ครัวเรือนที่สนใจให้ได้รับโอกาสในการมีอาชีพและมีงานทำมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน เกิดความรักความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพและ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้หมู่บ้านหรือชุมชนดำเนินกิจกรรมเกื้อกูลสร้างสรรค์ได้แก่ กิจกรรมลงแขก ลงคลอง หน้าบ้านน่ามอง การคัดแยกขยะ ถนนสวยและครัวชุมชน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กรุณามอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แก่ครัวเรือนเป้าหมายพัฒนาตนเองดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก ปรีชา นุตจัรส