พ่อเมืองตาก เปิดหมู่บ้าน (OTOP Village) เพื่อการท่องเที่ยว ณ.ลานวัฒนธรรม บ้านป่าไร่เหนือ ตำบลพระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

5

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิด หมู่บ้าน OTOP Village  เพื่อการท่องเที่ยว ณ.ลานวัฒนธรรม บ้านป่าไร่เหนือ (หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง-ปากะญอ)ตำบลพระธาตุ อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีนายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก- น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จังหวัดตาก =นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก-นายดิฐชัย ฉันติกุล นักธุรกิจรายใหญ่ในพื้นที่ อดีต รองนายก อบจ.ตาก-นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)- ส.อบต.- กำนัน- ผู้ใหญ่บ้าน  พี่น้อง ประชาชน ราษฎรในพื้นที่จำนวนมากให้การต้อนรับ โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงปากะญอ ในการต้อนรับคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และแขกผู้มาเยือนหมู่บ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจรากหญ้าของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยการสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการของรัฐ ด้วยการขยายพื้นที่การพัฒนา โดยสร้างอาชีพให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคง โดยให้ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือ OTOP Village ซึ่งเป็นเป้าหมาย บนเส้นทางการท่องเที่ยวทั่วประเทศ จำนวน 8 เส้นทาง ซึ่งจังหวัดตากอยู่บนเส้นทางการท่องเที่ยวที่ 8 ประกอบด้วยจังหวัดตาก- พิษณุโลกกำแพงเพชร- และ จ.สุโขทัย ในเรื่องของ การท่องเที่ยวด้านมรดกโลก ด้านวัฒนธรรม ซึ่งจังหวัดตากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านป่าไร่เหนือตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด –บ้านห้วยปลาหลด ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด และ บ้านท่าพระธาตุตำบลเกาะตะเภาอำเภอบ้านตาก  สำหรับบ้านป่าไร่เหนือหมู่ 3 ตำบลพระธาตุอำเภอแม่ระมาดแห่งนี้ มีประชาชนอยู่ทั้งหมด 275 ครัวเรือน อยู่ห่างจากอำเภอแม่ระมาด ประมาณ 10 กิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ราบเชิงเขา มีลำน้ำไหลผ่าน ราษฎรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง ปากะญอ มีวิถีชีวิตเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย 8 กิจกรรม เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจเชื่อมโยงอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมในชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านโดยคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP -การพัฒนาทักษะการแสดง การต้อนรับ การพัฒนารูปแบบของปราชญ์และเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องในชุมชน การจัดทำสื่อการรู้การเรียนอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาของชาติพันธุ์รวมทั้งการดำเนินวิถีชีวิตของชาวปกากะญอ -การออกแบบปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น การพัฒนาอาหารพื้นเมืองอาหารพื้นบ้าน OTOP แบบรสชาติไทยแท้และรสชาติของชนเผ่า สำหรับบ้านป่าไร่เหนือ ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาสู่อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม แหล่งท่องเที่ยว ลานวัฒนธรรม การมีการแสดงวิถีชีวิตของชนเผ่าปากะญอ เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การแสดงการแปรรูปการทอผ้ากะเหรี่ยงหรือป่าไก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าของที่ระลึกของชาวปากะญอตั้งแต่ดั้งเดิม การมีที่พักแบบชนเผ่าหรือโฮมสเตย์ ชาวปากะญอ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและรองรับการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมเยือน โดย หมู่บ้านแห่งนี้ จะสร้างความอบอุ่นใจ ความประทับใจ จับการบริการของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือการส่งเสริมการกระจายรายได้สร้างเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนในหมู่บ้านสู่ประเทศชาติให้มั่นคงต่อไป

สมภพ ทีมข่าวตาก-แม่สอด รายงาน