จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ กสทช.ภาค 3 ให้ความรู้เยาวชนและประชาชนใช้เทคโนโลยีการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์

1

.
นายอรัญ สรรเสริญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้และการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริโภค เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากปัจจุบันเป็นสังคม 4.0 ทั้งการติดต่อสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการประกอบอาชีพ ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือน ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของรัฐ รวมถึงความสงบสุขและศีลธรรมอันดี จึงร่วมกับ กสทช.ภาค 3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล อย่างถูกต้องแก่ผู้บริโภค เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมดิจิทัล
.
นายฉลาด อาสายุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 3 (กสทช.ภาค 3)  เปิดเผยว่า รัฐบาลจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุด
.
ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 3 วิทยากร และทีมงาน ที่ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้เยาวชน บุคคลในสถาบันทางการศึกษา และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ได้ยกระดับความรู้ เท่าทันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้อย่างยั่งยืน ตอบสนองนโยบายภาครัฐที่มุ่งหน้าสู่การพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมอบหมายให้อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ประสานและดำเนินกิจกรรม ร่วมกับ กสทช.ภาค 3 จัดกิจกรรมขึ้น โดยมีการบรรยายเรื่อง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับอนาคตของประเทศไทย  กฎหมายและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีในยุคสังคมดิจิทัล การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต : หลักการใช้ประโยชน์และข้อควรระวัง  และความมั่นคงปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมรับมือด้านไซเบอร์
.
นายโกเมศ ช่วยบุญ ทีมข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน