เที่ยวสนุก สุขใจ ไปตะวันออก

7

พิษณุโลก กิจกรรมการจัดงานส่งเสริมการค้าด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก นายถาวร วัฒนกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดงานส่งเสริมการค้าด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค เที่ยวสนุก สุขใจ ไปตะวันออก โดยมี นางดวงเดือน สดแสงจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี นายกระจ่าง ขอนดอก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก คุณมณฑาทิพย์ ทองคล้าย ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ให้การต้อนรับ
ในนามท่องเที่ยวและกีฬาภาคตะวันออก ได้จัดงาน เที่ยวสนุก สุขใจ ไปตะวันออก เป็นโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 16 กันยายน 2551
สำหรับภาคตะวันออกมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนสินค้าโอทอป ผลไม้และอัญมณี รวมถึงงานเทศกาลประเพณีต่างๆที่น่าสนใจ แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่เป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยในภูมิภาคอื่นๆและชาวต่างชาติ การประชาสัมพันธ์จึงเป็นสื่อกลางที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่สาธารณชน ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรับทราบข้อมูลกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารที่จะมีผลต่อการรับรู้สินค้า บริการและภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวการซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้เข้าสู่ภูมิภาค มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกให้เป็นที่แพร่หลายในตลาดภายในประเทศ ตลอดจนความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศโดยคำนึงถึงความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
โดยภายในงานได้เชิญร้านค้าและผู้ประกอบการภาคตะวันออกมาร่วมออกบูธทั้ง 6 จังหวัด รวบรวมโรงแรมชั้นนำ โฮมสเตย์ แพคเกจนำเที่ยว ร้านอาหารชื่อดัง รวมทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าของดีขึ้นชื่อ ประจำจังหวัดนำมาประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่าย โดยภายในงานยังได้จัดกิจกรรมประกวด Eastern Tourism Ambassador 2018 ของเหล่าสาวงามเพื่อเป็นทูตให้กับการท่องเที่ยวภาคตะวันออก พร้อมนำการแสดงโชว์ชุดพิเศษทั้ง 6 จังหวัดมาสร้างสีสันให้กับงานครั้งนี้ สำหรับสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ได้ดำเนินการ 3 ครั้ง ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคกลาง ครั้งนี้จัดขึ้นครั้งที่ 4 ใช้สถานที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เพื่อตั้งเป้าหมายสำคัญให้เป็นสถานที่จัดงานอันเป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์ในการจัดงานครั้งนี้ ปรีชา นุตจัรส รายงาน