อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

0

พร้อมรับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี
วันที่ 18 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์) และกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้เพื่อพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอขอรับการสนับสนุนที่สำคัญในด้านต่าง ๆ พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในการประชุมครั้งนี้ว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือการทำงานของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อคิดเห็นจากส่วนราชการในพื้นที่เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการนำเสนอในที่ประชุมนั้น รัฐบาลพร้อมรับหลักการเพื่อนำไปพิจารณาซึ่งจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด.ปรีชา นุตจัรส ราย งาน