โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวรอ บริการฉีดวัคซีน hpv ป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่เด็กนักเรียน

19

พิษณุโลก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกร่วมกับ
วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวรอ ให้บริการฉีดวัคซีน hpv ป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวรอ แตงกวา ด้วยสถานการณ์โรคมะเร็งปากมดลูกจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบอัตราการป่วยรายใหม่มากกว่า 6000 คนต่อปี และเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 2000 คนต่อปี ขอให้เกิดความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างสูง กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นความสำคัญปัญหาสุขภาพสตรี ในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก จึงมีนโยบายให้สถานพยาบาลของรัฐจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกให้เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยฉีด 2 ครั้งห่างกัน 6 เดือน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ปรีชา นุตจัรส รายงาน