รายงานข่าวจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก

3

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด วินัยและอาญา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรณีอนุมัติต่อสัญญาเช่าร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ไปโดยมิชอบ และกรณีทำสัญญาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลกโดยมิชอบ เป็นเหตุให้บริษัทที่รับประกันภัยไม่รับประกันภัย

มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานหรือละเว้น การปฎิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฎิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 84 วรรค 3 มาตรา 85วรรคสอง และมาตรา 94 วรรคสอง และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์นั้น และฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และมาตรา 157