“116 ปี “กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งภายหลังปราบกบถ”เงี้ยว”

0

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา เนื่องใน “วันสถาปนา กองทัพภาคที่ 3 ครบรอบ 116 ปี”

ต่อมาเวลา 10.00 น.ณ สโมสรบันเทิงทัพ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนผู้กล้า อดีตผู้บังคับบัญชา และกำลังพลที่ล่วงลับไปแล้ว ของกองทัพภาคที่ 3เนื่องใน “วันสถาปนา กองทัพภโดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3ให้การต้อนรับ

กองทัพภาคที่ 3 ก่อกำเนิด เมื่อ 20 สิงหาคม 2445 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบเนื่องมาจากเงี้ยวบ้านบ่อแก้ว แขวงเมืองลอง และบ้านป่าผึ้ง แขวงสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้รวมตัวเป็นกบฏก่อการจลาจล ใช้อาวุธปืนบุกเข้ายึดเมืองแพร่ พระยาไชยบูรณ์ ข้าหลวงกำกับราชการแพร่ ได้รวบรวมกำลังต่อสู้ 6 สิงหาคม 2445

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้ พลโทเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เป็นแม่ทัพใหญ่ยกกำลังเข้าปราบปราม ระหว่างทางเมื่อผ่านทางพิษณุโลก พิชัย และอุตรดิตถ์ ก็ได้เกณฑ์กำลังไปช่วยด้วย จนสามารถปราบปรามกบฏเงี้ยวได้สำเร็จ เมื่อ 20 สิงหาคม 2445 ในการเดินทางกลับ เมื่อผ่านเมืองพิษณุโลก ได้หยุดตั้งค่ายพักแรม และได้พิจารณาเห็นว่าภาคเหนือ ควรมีทหารประจำการไว้บ้าง จึงจัดตั้ง กองทหารขึ้น 1 กอง ประจำอยู่ที่พิษณุโลก และเป็นที่มาของกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ติดกับแม่น้ำน่าน มาจนถึงปัจจุบัน จึงได้ถือเอาวันที่ 20 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ปราบกบฏเงี้ยวได้สำเร็จ เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กองทัพภาคที่ ๓ จวบจนถึงปัจจุบัน

กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดงาน “วันสถาปนา กองทัพภาคที่ 3 ครบรอบ 116 ปี” ขึ้น เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้ง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 อย่างเป็นทางการ เมื่อ 20 สิงหาคม 2445 และเป็นการสดุดีวีรชน ทหารกล้า ที่ได้สละชีวิตและเลือดเนื้อ ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของผืนแผ่นดินไทย รวมทั้งปราบปราม ยาเสพติดในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อปกป้องแผ่นดินนี้ไว้ให้ลูกหลาน ตลอดจนร่วมกันสำนึกในบุญคุณ และจดจำคุณงามความดีของเหล่าวีรชนผู้กล้า

ปัจจุบันกองทัพภาคที่ 3 ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ภายใน หน่วยทหาร โดยได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 “เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษา และนำความรู้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อไป ตลอดจนยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และมั่นคง