สภาฯ เลือก “ดร.ชุมพล เสมาขันธ์”นั่งอธิการบดี มรภ.พิบูลสงคราม

7

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติเลือก ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มรพส.คนใหม่ ทั้งนี้ จะดำเนินการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี ในโอกาสต่อไป

สำหรับผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนองค์ประกอบ ของสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่เข้าประชุม (23 คน)

ซึ่งวิธีการใช้การลงคะแนนลับ และนับคะแนนโดยเปิดเผย โดยสรุปผลการลงคะแนน มีดังนี้

รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ได้ 9 คะแนน ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ได้ 14 คะแนน ผศ.ดร.สกล เกิดผล ได้ 0 คะแนน

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม