มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์

3

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ศรีดี ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผยว่า ด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในหลักสูตรนิเทศสาตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ใน 2 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร และแขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง และจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่มีความหลากหลายที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยมุ่งเน้นการนำความรู้ทางทฤษฏีนิเทศสาสตร์และศาสตร์แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการบูรณาการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาสังคมทุกระดับ

ในการนี้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในหลักสูตรนิเทศสาตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 มาให้ผู้สนใจทั่วไปได้ทราบ โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์หมายเลข 02 – 5048400 หรือที่ e-mail:pa_stou@hotmail.co.th