อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด

0

 

ที่โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุนิมิต ชุ่มพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ให้สาธารณชนได้ทราบ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ.) แก่ภาคีการพัฒนา ตลอดจนเพื่อจัดทำเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัดต่อไป ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประชจำทุกปี รวมทั้งบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ทุกสิงปี เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ทุกระดับ ตลอดจนเพื่อให้การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น