เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 30 ก.ค. – 5 ส.ค. 2561

25

 

 

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.สุพัฒน์  พลซา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ดร.เจษฎา  วิชาพร ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยในช่วงของการแถลงข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2561 ของจังหวัดพิษณุโลกว่า ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดจัดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ภายใต้หัวข้อ “เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการเกษตร รวมทั้งนิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาการทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย เผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ ตลอดจนการบริการวิชาการ การฝึกอบกรม และสร้างอาชีพให้กูผู้สนใจ เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน     สำหรับปีนี้มีกิจกรรมหลัก คือ การประชุมทางวิชาการและการเสวนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางของระบบเกษตรและอาหารไทย ยุค 4.0” “มิติใหม่ของการศึกษาไทยด้านการเกษตร WiL” และ “SMEs 4.0 next to be Millionaire” (ตอนขอ อย.ไม่ยากอย่างที่คิด) นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การอบรมทางวิชาชีพซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาวิชาชีพของชุมชน การแข่งขันด้านวิชาการของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง กิจกรรมการประกวด เช่น การประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว การประกวดไก่ชนนเรศวร การประกวดปลากัด การแสดงภาคกลางคืน การออกร้านของนิสิต ตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจในเขตภาคเหนือตอนล่าง โอกาสนี้

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะเกษตรศาสตร์ฯ โทรศัพท์ 055 – 962710 , 2777 – 8 หรือ www.agi.nu.ac.th/agi15 เพจ Facebook คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร​