ระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ร่วมแถลงข่าวการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 4

13

 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาครัฐและเอกชนจาก 3 ประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ร่วมกันจัดแถลงข่าว การประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 4 The 4th International Conference Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC) LIMEC Connectivity พร้อมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ประธานLIMEC ทั้งสามประเทศ

สำหรับการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 4 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 นี้ โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคุณสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศ (สสปน.) คุณฐิติ วิศวชัยวัฒน์ ประธานก่อตั้ง LIMEC คุณชัยคม ศกุนรักษ์ ประธาน LIMEC ประเทศไทย คุณศุภกิจ แสงสินธ์ ประธานฝ่ายเจรจาการค้า คุณสิงห์ พงษ์สุทธิ์ ประธานฝ่ายยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คุณอารีย์ เดวี พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการจัดประชุมนานาชาติฯ ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4 โดยความร่วมมือกันของ ทุกภาคส่วนในภาคเหนือตอนล่าง 1 ของประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก แขวงหลวงพระบาง/แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐกะเหรี่ยง/รัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยได้ร่วมกันเปิดระเบียงเศรษฐกิจนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 และนำความเชื่อมโยงกันใน 5 ด้านคือ ด้านการค้าการลงทุน ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว และด้านโลจิสติกส์ ซึ่งแต่ละรัฐ/จังหวัด/เมือง ล้วนมีความเชื่อมโยงกันอยู่ ขยายเครือข่ายให้กว้างมากขึ้นด้วยมิตรภาพจากการจัดการประชุมนานาชาติฯ ทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา เป็นการเพิ่มโอกาสการเชื่อมโยงกันของทั้ง 3 ประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจนี้ และยกระดับการพัฒนา ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างศักยภาพของทั้ง 3 ประเทศให้เติบโตไปด้วยกันในทุกมิติ ซึ่งจากการประชุม Pre Meeting เมื่อวันที่ 7 – 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีการเจรจาการค้าร่วมกันโดยมีมูลค่ารวมยอดธุรกิจการเจรจาการค้าและแสดงสินค้ากว่า 1,000 ล้านบาท มีจำนวน 30 คู่เจรจา กลุ่มธุรกิจที่มีคู่เจรจามากเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ กลุ่มประเภทธุรกิจด้านการเกษตร มีทั้งหมด 10 คู่เจรจา กลุ่มธุรกิจที่มีคู่เจรจามากเป็นอันดับสองคือกลุ่มประเภทธุรกิจด้านโรงแรมและรีสอร์ท มีทั้งหมด 9 คู่เจรจา กลุ่มธุรกิจที่มีคู่เจรจามากเป็นอันดับสามคือกลุ่มประเภทธุรกิจด้านอื่นๆและกลุ่มธุรกิจด้านบริษัททัวร์ มีคู่เจรจา 3 คู่เจรจาเท่ากัน ​

โดยการจัดประชุมนานาชาติฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนของทั้งสามประเทศ” และ รับฟังแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต่อความร่วมมือของสามประเทศ ( ไทย – สปป.ลาว –สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)” จาก ประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศ/ รัฐ / แขวง ในเรื่อง การดำเนินการร่วมกันภายใต้กรอบแนวคิด 5 ยุทธศาสตร์ ​ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมของทั้ง 3 ประเทศบนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง – อินโดจีน-เมาะลำไย (LIMEC) เพื่อประโยชน์แห่งสามประเทศร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป​