อบจ.พิษณุโลก ให้โอวาทนิสิต นักศึกษาก่อนเข้าปฏิบัติงานโครงการ “

2

 

 

ส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ 2561”

วันนี้ (6 มิ.ย.61 ) ที่ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ 2561” จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาตามความเหมาะสม ตลอดจนเพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำงาน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มทักษะด้านอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างปิดภาคเรียนและเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว โดยในปีนี้เปิดรับนิสิต นักศึกษา จำนวน 26 คน เพื่อปฏิบัติงานประจำกองต่างๆ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, บึงราชนก, สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นระยะเวลา 40 วัน (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยได้รับค่าตอบแทนวันละ 280 บาท พร้อมทั้งเน้นย้ำให้นิสิต นักศึกษาทุกคนตั้งใจปฏิบัติงาน.