ครม.อนุมัติงบกลาง 1,437 ล้านบาท ในโครงการอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

1

 

 

และเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ซึ่งจะทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบในหลักการ ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ที่จะมีการกระจายอำนาจในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นตัวแทนของผู้บริโภค รวมไปถึงการสนับสนุนเงินจากรัฐบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 10 โซน โดยแต่ละโซนจะมีการรวมตัวของประชาชนในกลุ่มต่างๆ อาทิ ชมรมผู้ใช้เครื่องสำอาง หรือชมรมผู้บริโภคนม ซึ่งทางคณะกรรมการจะเลือกตัวแทนจาก 10 เขต มาเขตละ 1 คน เพื่อมาเป็นคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ เพื่อควบคุมดูแลชมรมต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีก 9 คน โดยทั้งหมดจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชน เพื่อทำงานร่วมกันของรัฐและเอกชน เฝ้าระวังสถานการณ์ต่างๆ โดย สคบ. และคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ จะทำงานควบคู่กันประสานกัน

ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ในโครงการอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สืบเนื่องจากที่รัฐบาลเคยมีโครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ยากไร้รายละ 400 บาท และได้มีการขยายระยะเวลาให้เป็นเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ พร้อมขยายวงเงินเป็นรายละ 600 บาท หลังจากนั้นได้เห็นชอบขยายรายละเอียด ให้ช่วยเหลือไปยังผู้ปกครองระบบการประกันสังคมและมีรายได้น้อยให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น จึงขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีก 1,571 ล้านบาท แต่สำนักงบประมาณ อนุมัติวงเงิน 1,437 ล้านบาท รัฐบาลหวังว่า จะทำให้เด็กในวัยดังกล่าวมีพัฒนาการที่สมบูรณ์เพื่อเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศต่อไป

ข้อมูลข่าว…จากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์