ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถทางอินเตอร์เน็ต

5

 

           นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก จะจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รถเก๋ง รถแวน และรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก) ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กต กท กธ และ กน จำนวน 138 หมายเลข โดยจะจัดให้มีการประมูลทางอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com ในระหว่างวันที่ 8 -28 มิถุนายน 2561 (โดยระบบคอมพิวเตอร์จะทำการปิดประมูล เรียงตามลำดับหมายเลขทะเบียนที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป) โดยเงินที่ได้จากการประมูลนำส่งเป็นรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ในการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถทางอินเตอร์เน็ต หมวดอักษร กต กท กธ และ กน จำนวน 138 หมายเลข มาให้ประชาชนในเขตจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ถนนเลี่ยงเมืองตอนใต้ โทรศัพท์หมายเลข 055 – 301050 ในวันและเวลาราชการ