สำนักชลประทานที่ 3 เปิดกิจกรรม Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

4

 

 

ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์

วันนี้ ( 28 พ.ค.61 ) ที่สำนักชลประทานที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเทพพงษ์  ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ โดยมีส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักชลประทานที่ 3 ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกร เข้าร่วมในพิธีเปิดฯเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดกิจกรรม Kick off  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักชลประทานที่ 3 ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์พื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยให้ดำเนินตามกรอบเพื่อมีการส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงยั่งยืน โดยในส่วนของสำนักชลประทานที่ 3 ได้ดำเนินการการภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงกาจ้างแรงงานชลประทาน สร้างรายได้แก่เกษตรกร จำนวน 11 โครงการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 โครงการ โครงการด้านแหล่งน้ำชลประทาน สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2 โครงการ และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำชลประทาน ในการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทาน เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยแล้ง จำนวน 13 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 221,136 ล้านบาท