สาธารณสุขพิษณุโลกรุกคืบโรงเรียน ชุมชนปลอดบุหรี่ มี อสม.เป็นแนวหน้า

7

 

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นวันงดสูบุหรี่โลก  ซึ่งปีนี้องค์การอนามัยโลกได้ให้คำขวัญไว้ว่า “บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ TOBACCO  BREAKS HEALTHS : Choose  health, not tobacco”  จากการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ พบว่าไป ในเขตสุขภาพที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัด เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก  อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 24.8 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3จาก 12 เขตของประเทศ และพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นอายุ 15– 18 ปี ในเขตสุขภาพที่ 2 สูงถึงร้อยละ 18.7 ซึ่งเป็นอัตราการสูบที่สูงที่สุดในระดับประเทศ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์พิษณุโลกเมืองสุขภาพดีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในจังหวัดทุกระดับและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี มีเครือข่ายการดำเนินที่หลากหลาย กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันนักสูบรุ่นใหม่  ที่เป็นเยาวชนในสถานศึกษา โดยมีการดำเนินในโรงเรียนต่างในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 38 โรงเรียน ในระดับประถมศึกษา จำนวน  450 แห่ง โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย มีการคัดกรองเด็กที่สูบบุหรี่และช่วยให้เลิกบุหรี่  โดยมีชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ในส่วนของการบำบัดรักษาได้เปิดคลินิกให้บริการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลของรัฐจำนวน  9 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลพิษณุเวช ในปี ๒๕๖๐  ได้ขยายการบำบัดบุหรี่ลงไปในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำร่องอำเภอละ 5 แห่ง นอกจากนี้ได้อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในแต่ละอำเภอให้มีสมรรถนะในการช่วยคนเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี2561 ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีสมรรถนะในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยมี ผศ.พว.กรองจิต  วาทีสาธกกิจ เป็นผู้ดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  โดยมีเป้าหมายในการดำเนินใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังทองครอบคลุมทั้งอำเภอ  อำเภอเนินมะปรางเนินมะปรางจำนวน 4 รพ.สต. และอำเภอวัดโบสถ์จำนวน 1 รพ.สต. โดยมีผลผลิตจากโครงการดังกล่าวคือ อบรมอาสมัครสาธารณสุขเพื่อให้มีทักษะช่วยคนเลิกสูบบุหรี่จำนวน  900 คน พัฒนาจนเป็นอาสมาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญในการช่วยเลิกบุหรี่ จำนวน 300 คน ทั้งนี้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้เปิดโอกาสในพื้นที่ต่างๆ เสนอโครงการเพื่อรับงบประมาณในการดำเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนสามารถพัฒนาหลายชุมชนให้ให้มีแนวโน้มในการเป็นชุมชนปลอดบุหรี่และบ้านปลอดบุหรี่ต่อไป

ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายจังหวัดพิษณุโลกมีทมจัดระเบียบสังคมทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอต่างออกตรวจ เฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม2561 ที่จะถึงนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการขอความร่วมมือเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆร่วมรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนสื่อต่างๆ วิทยากร และวิชาการต่างแก่เครือข่ายอย่างเต็มที่ โดยหวังว่าจะสามารถป้องกันนักสูบหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้น ช่วยเหลือนักสูบหน้าเก่าให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ตลอดจนสร้างพื้นที่สาธารณที่ปลอดบุหรี่ให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆต่อไป