เตือน…ฝนตกระวังโรคไข้เลือดออก

6

 

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย ในช่วง 4 – 5 ปี ที่ผ่านมา มักจะมีการระบาดของโรคในทุกปีทุกจังหวัด ปีละ 40,000 ถึง 100,000 ราย และในแต่ละปีก็จะพบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวนมากด้วยเช่นกัน  ผิดไปจากอดีตที่ผ่านมาที่เคยมีการระบาดปีเว้นสองปี หรือปีเว้นปี แต่ในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปด้วยสภาวะโลกร้อน ทั้งนี้จากข้อมูลดังกล่าว สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ได้คาดการณ์ว่าแนวโน้มการระบาดของโรคในปี 2561 ในทุกพื้นที่ มีโอกาสเสี่ยงต่อการระบาดของโรคได้ตลอดเวลา หากพื้นที่ไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดี

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ของประเทศไทย ในปีนี้ (1 มกราคม ถึง 21 พฤษภาคม 2561) พบผู้ป่วยแล้ว 10,446 ราย และเสียชีวิต 15 ราย  ส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 พฤษภาคม 2561 พบผู้ป่วยแล้ว 149 ราย ใน 9 อำเภอ ยังไม่พบผู้เสียชีวิต  โดยพบผู้ป่วยในเขตอำเภอเมือง จำนวน 37 ราย, นครไทย 36 ราย, ชาติตระการ 16 ราย, บางกระทุ่ม 16 ราย, พรหมพิราม 14 ราย, บางระกำ 12 ราย, วัดโบสถ์ 7 ราย, เนินมะปราง 6 ราย และวังทอง  5 ราย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคดังกล่าว จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมประชุมปรึกษาหารือกับแกนนำหมู่บ้าน ตำบล อสม.และประชาชน ทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 1,350 คน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งคน งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ในการรับมือกับการระบาดของโรค และจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน และช่วงก่อนโรงเรียนเปิดเทอม เน้นทำอย่างละเอียด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนเป็นอย่างดี และที่สำคัญคือ ต้องการให้ประชาชน และหน่วยงานทุกแห่ง ได้มีการดำเนินงานในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สำหรับการป้องกันโรคที่ต่อเนื่อง โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้งจังหวัดพิษณุโลก ( 9 อำเภอ 93 ตำบล 1,112 หมู่บ้าน/ชุมชน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต่ออีกว่า ระยะนี้ฝนเริ่มตกบ่อยขึ้นเพราะเป็นช่วงฤดูกาล ทำให้มีน้ำขังตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะภาชนะรองรับน้ำทุกชนิดทำให้ยุงลายเข้าไปวางไข่ หรืออาจจะเป็นไข่ยุงที่ติดอยู่ตามผนังของภาชนะเก็บน้ำ เมื่อมีความชื้นจากน้ำยังสามารถเจริญเติบโตได้ รวมถึงภาชนะต่างๆก็ไม่ควรมองข้ามเช่น ที่รองรับน้ำยาง ไม้ไผ่ที่ถูกตัดทิ้งไว้ ฯลฯ ประกอบกับตอนนี้สถานศึกษาเปิดเรียนแล้ว ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ต้องช่วยกันระดมกำลังกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในโรงเรียน ในบ้านและสถานที่สาธารณะไปพร้อมๆกัน เพื่อปกป้องลูกหลานให้พ้นภัยไข้เลือดออก ภัยร้ายที่มีอันตรายถึงตายทีเดียว