(best practice) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

11

 

 

ศูนย์อนามัยที่  2  พิษณุโลกจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ

    วันที่ 15  พฤษภาคม  2561  ที่โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก       ทันตแพทย์ฉัตร์ภัทร์  คงปั้น รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่  2  พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ (best  practice)  การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ  โดยมีวิทยากรผู้วิพากษ์การอภิปรายมุมมองการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (best practice)  การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ทันตแพทย์ฉัตร์ภัทร์  คงปั้น   รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2  พิษณุโลก นางกัญชลี ไวว่อง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ดร.จตุพร  วิศิษฏ์โชติอังกูร   วิทยากรกระบวนการทางด้านการจัดการความรู้ นายนฤดล  อ่วมสุข   รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก และนายชาติรัฐ  เครือหงส์    วิทยากรกระบวนการภาคสนาม ด้านการจัดการความรู้  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคัดกรองสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อม มีระบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับในทั้งครอบครัวและชุมชนต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดบูธนิทรรศการของพื้นที่ต้นแบบ (best practice)  การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักบุ้ง อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายม  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์    ชมรมผู้สูงอายุอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านตาก จังหวัดตาก  และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย เครือข่ายสุขภาพตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย

โดมีผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานสูงอายุจากโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสูงอายุ ได้แก่ เทศบาล  องค์การบริหาร      ส่วนตำบล  ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ  ในเขตสุขภาพที่ 2 ประกอบด้วยจังหวัด ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย  และอุตรดิตถ์ รวม 150 คน เข้าร่วมประชุม