สถานบริการสาธารณสุขพิษณุโลกจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์” วันความดันโลหิตสูงโลก “14 – 18 พฤษภาคม 2561

6

     นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า โรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุการตายและความพิการ ของประชาชนทั่วโลกและนับวันยิ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น และสมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลกได้กำหนดให้ วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก” ( World Hypertension Day)ในปี 2561ได้กำหนดคำขวัญเพื่อการรณรงค์ว่า ” Know Your Numbers ” หรือท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่เพื่อสื่อสารสร้างกระแส ให้ประชาชนตื่นตัวและตระหนักเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาต โดยเน้นให้ประชาชน รู้ค่าระดับความดันโลหิตและระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของตนเอง ตลอดจนการปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาระดับความดันโลหิต ระดับคลอเลสเตอรอลและน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับปกติ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดี เช่นการชอบนิ่งๆไม่มีกิจกรรมทางกาย รับประทานอาหารมัน อาหารทอด อาหารรสเค็มจัดหวานจัด สูบบุหรี่และดื่มสุรา
จากข้อมูลจังหวัดพิษณุโลกปี 2557 – 2560 พบว่า จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เพิ่มขึ้นจาก 82,022 เป็น 108,759 ราย และโดยเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ประมาณปีละ 8,000 ราย และในรอบปี ที่ผ่านมา ผู้ป่วยควบคุมความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 42.7 จากผู้ป่วยทั้งหมด และมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากความดันโลหิตสูง 193 ราย และเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนที่สำคัญ ได้แก่ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 521 ราย โรคหัวใจขาดเลือด 229 ราย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตแก่ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง เนื่องในสัปดาห์รณรงค์ป้องกันวันความดันโลหิตสูงโลกระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2561ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง และขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการตรวจวัดความดันโลหิต เพื่อรู้ค่าระดับความดันโลหิตและระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของตนเองจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และโรคอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งเป็นโรคแทรกซ้อนที่สำคัญที่ทำให้พิการและเสียชีวิตได้