จัดการประชุมนานาชาติกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนโครงข่ายคมนาคมและระบบ Logistics

4

จังหวัดพิษณุโลก     และการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 4

ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคมและระบบ Logistics การประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 4 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการจาก รัฐมอญ รัฐกระเหรี่ยง ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ และแขวงไชยบุรี แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมในพิธีเปิดและเข้าร่วมประชุมฯ

สำหรับการประชุมนานาชาติกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคมและระบบ Logistics การประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 4 ในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม นี้ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยภาครัฐ และภาคเอกชนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางการค้าของภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับภาครัฐ ภาคเอกชนประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและขยายช่องทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการลงทุน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการค้าของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับภาครัฐ ภาคเอกชนประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนา EWEC/NSEC ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยมุ่งเน้นไปยังความสัมพันธ์ 5 ด้าน คือ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการทำธุรกิจมีการเคลื่อนย้ายทั้งสินค้า บริการ ผู้คน เงินทุนและสารสนเทศระหว่างกันและกัน อันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันของประชาชนในทุกเมืองของสมาชิกทั้ง 3 ประเทศ